[peepso_search]

สร้างคนเก่งด้าน AI ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 วิทยาลัยเทคนิคระยอง จับมือ ทรู 5G มหาวิทยาลัยบูรพา และ มิตซูบิชิ อีเล็กทริค ยกระดับอาชีวศึกษา ในโครงการพัฒนาศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี 5G


ดร.อภิชาต ทองอยู่ (กลาง) ประธานคณะทํางานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการพัฒนาศูนย์“ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี 5G” ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคระยอง โดย นายชาคริต รุ่งรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและ กลุ่มทรู โดย นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ (ที่ 2 จากขวา) หัวหน้าคณะทํางานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ดร.ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ (ซ้าย) ผู้อํานวยการ อีอีซี ออโตเมชัน พาร์ค และ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค โดย นายปฤณวัชร ปานสิงห์ (ขวา) เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชัน (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีเครือข่ายอัจฉริยะ ทรู 5G เพื่อยกระดับด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะด้าน AI ของนักศึกษาและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม สร้างคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นพลังสําคัญร่วมขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ และสนับสนุนการพัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์และสามารถนําไปใช้งานได้จริงในภาคธุรกิจยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรมไทย รองรับการเติบโตของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี (EEC) ที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยพิธีลงนามฯ จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เมื่อเร็วๆ นี้

ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคระยอง มุ่งเน้นการสอนด้านอาชีวศึกษาที่ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมเพิ่มขีดความสามารถและทักษะวิชาชีพของนักศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล เราเชื่อว่า นวัตกรรมและดิจิทัล คือความรู้ที่เป็นทั้งอาวุธและเครื่องมือในการดํารงชีวิต สามารถต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ สังคมต้องการแรงงานที่มี Hard Skills และ Soft Skills การได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล จากสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ความร่วมมือกับ ทรู 5G รวมทั้งศูนย์อีอีซี ออโตเมชัน พาร์ค มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชัน (ประเทศไทย) จํากัด จะช่วยยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาของไทยไปสู่ความเป็นเลิศในอนาคต โดยวิทยาลัยเทคนิคระยองมีความพร้อมรองรับทั้งในด้านสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ และจะจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมเสริมทักษะของนักศึกษาและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของการเรียนสายอาชีพให้ดียิ่งขึ้นด้วย

นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ หัวหน้าคณะทํางานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ ทรู คอร์ปอเรชั่นกล่าวว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีดิจิทัลลํา้สมัยที่สามารถผสานการทํางานกับอัจฉริยภาพของเทคโนโลยี 5G พัฒนาเป็นนวัตกรรมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในหลากหลายมิติ ความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคระยองและเหล่าพันธมิตรองค์กรชั้นนําในโครงการนี้ จึงนับเป็นโอกาสสําคัญที่กลุ่มทรูจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างนักศึกษาบุคลากร และผู้มีทักษะดิจิทัลด้าน AI ที่จะร่วมกันทรานสฟอร์มภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ดิจิทัล โดย กลุ่มทรู พร้อมนำศักยภาพเครือข่ายอัจฉริยะทรู 5G ที่มีความเสถียรและความปลอดภัยของข้อมูลสูง สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือด้านเทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ 5G Private Network, Network Slicing และ MEC ตลอดจนทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และให้คําปรึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของนักศึกษาและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม มั่นใจว่า การร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษา ที่มีความพร้อมด้านองค์ความรู้ และ ภาคเอกชน ที่มีความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยี ภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐในครั้งนี้ จะส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม AI ที่ตอบโจทย์ตรงความต้องการและสามารถใช้งานได้จริงในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิต ยกระดับวงการอุตสาหกรรมของไทยให้พร้อมรองรับการเติบโตของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญตามยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย 4.0” ของภาครัฐ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศสอดคล้องกับความตั้งใจของกลุ่มทรูในการสร้างระบบนิเวศ 5G (5G Ecosystem) ด้วยการผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันการนํา5G ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนไทยและประเทศไทย

ดร. ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ ผู้อํานวยการ อีอีซี ออโตเมชัน พาร์ค คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า อีอีซี ออโตเมชัน พาร์ค เป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากําลังคนด้านออโตเมชันและหุ่นยนต์เพื่อเสริมสร้างทักษะ ยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในประเทศไทยก้าวสู่ อุตสาหกรรม 4.0 การทํางานของ อีอีซี ออโต เมชัน พาร์ค ไม่ได้เป็นเพียงการทํางานแบบ Standalone แต่เป็นการดําเนินงานร่วมกับพันธมิตรต่าง ๆ ซึ่งความร่วมมือทั้ง 4 ฝ่ายที่เกิดขึ้น ทางอีอีซี ออโตเมชัน พาร์ค ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนทั้งในด้านบุคลากร อุปกรณ์หรือเครื่องมือ รวมถึงการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และ 5G เพื่อนําไปสู่เป้าหมายเดียวกันในด้านการพัฒนาทักษะให้กับนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมนายวิเชียร งามสุขเกษมศรี กรรมการบริหาร บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชัน (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่า มิตซูบิชิ อีเล็คทริค หนึ่งในฐานะผู้พัฒนาเทคโนโลยีและผลิตอุปกรณ์ด้านระบบอัตโนมัติการผลิต(Factory Automation) ที่ครบวงจรแนวหน้าของโลก โดยบริษัทได้นําความรู้และประสบการณ์ร่วมปรับปรุงด้านระบบการผลิตกับทางผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกมากว่า 100 ปี เพื่อนำมาเชื่อมต่อกันเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรม โดยการนําแนวคิดของระบบ e-F@ctory (Smart Factory concepts) ซึ่งเป็นการผนวกเทคโนโลยี Factory Automation กับ IT ผสมผสานและเชื่อมต่อกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตลอดเวลากว่า 20 ปี ได้พัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยต่างๆ พร้อมขยายความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันมีมากกว่า 1,000 บริษัททั่วโลก ทั้งยังร่วมกับพันธมิตรพัฒนาระบบด้านการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกมาแล้วกว่า 10,000 โรงงาน ซึ่งบริษัทมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการผลักดันอุตสหกรรมในประเทศไทยให้พัฒนาความสามารถด้านการแข่งขันได้ในตลาดโลกและเติบโตได้อย่างยั่งยืนรวมถึงการพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถตอบโจทย์สถานการณ์การขาดแคลนแรงงานด้านนี้ของภาคอุตสาหกรรม และถือยังว่าเป็นการช่วยส่งเสริมศักยภาพให้เด็กไทยสามารถแข่งขันทักษะด้านระบบอัตโนมัติได้ในระดับเวทีสากลอีกด้วย โดยทางบริษัทยินดีให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆและรวมถึงการส่งทีมงานวิศวกรผู้ชํานาญการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมตามแผนงานความร่วมมือนี้ด้วย

พื้นที่โฆษณา

Leave a Reply