cropped-cropped-edtaro-logo-2.jpg

อ.ต.ก. และ GML ลงนาม MOU หนุน DurianTradeX ยกระดับการส่งออกสินค้าเกษตรไทยคุณภาพสูง

  • อ.ต.ก. และ GML ลงนาม MOU เพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรไทยผ่านแพลตฟอร์ม DurianTradeX
  • วัตถุประสงค์ของ MOU ได้แก่ ศึกษาความร่วมมือเพื่อส่งออก, สร้างมาตรฐานคุณภาพ, และสนับสนุนระบบโลจิสติกส์
  • อ.ต.ก. จะจัดหาสินค้าเกษตร GML สนับสนุนระบบขนส่ง และ DurianTradeX พัฒนาแพลตฟอร์ม

บริษัท ทุเรียนเทรดเอ็กซ์ จํากัด (DurianTradeX) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และ บริษัท โกลบอล มัลติโมดัล โลจิสติกส์ จํากัด (GML) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยโดยใช้เทคโนโลยีและระบบแพลตฟอร์ม” ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นทางการว่าแพลตฟอร์ม DurianTradeX” เพื่อสร้างโอกาสขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยทั้งในและต่างประเทศ ยกระดับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของสินค้าเกษตรไทย และสนับสนุนระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่มีศักยภาพ

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ ประกอบด้วย

  1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ และโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบความร่วมมือต่างๆ เพื่อการสนับสนุนการขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ
  2. เพื่อสร้างมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของสินค้าเกษตรไทย ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา เทคโนโลยี และระบบแพลตฟอร์มที่สามารถเก็บรวบรวมฐานข้อมูล และเชื่อมต่อกับโครงข่ายแพลตฟอร์มของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
  3. เพื่อสนับสนุนบริการโลจิสติกส์ในกระบวนการรวบรวม และกระจายสินค้าเกษตรไทยทั้งในไทยและต่างประเทศ ผ่านระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Logistics)

และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น ทั้ง 3 องค์กรจะนำองค์ความรู้และศักยภาพของตนมาบูรณาการร่วมกัน โดยบริษัท ทุเรียนเทรดเอ็กซ์ จำกัด ผู้สร้างแพลตฟอร์ม DurianTradeX มีหน้าที่รังสรรค์และพัฒนาต่อยอดแพลตฟอร์มสำหรับซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตรออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจแก่เกษตรกรไทยผ่านการขยายตลาดออนไลน์  โดยแพลตฟอร์ม DurianTradeX ยังช่วยยืนยันแหล่งที่มาของสินค้าเกษตรไทยคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจ และเพิ่มโอกาสให้สินค้าเกษตรไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้น ขณะที่ อ.ต.ก. จะเป็นผู้จัดหาสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในต่างประเทศ ทางด้าน GML จะเป็นผู้สนับสนุนระบบการขนส่งทางรางที่มีประสิทธิภาพทั้งต้นทุนและระยะเวลา รวมถึงการแสวงหาช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออกและกระจายสินค้าไทย

อ.ต.ก. และ GML ลงนาม MOU หนุน DurianTradeX ยกระดับการส่งออกสินค้าเกษตรไทยคุณภาพสูง
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากทุเรียนไทย

ทั้งนี้ ด้วยศักยภาพของตลาดส่งออกทุเรียนไทยซึ่งมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 1 ของโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะในตลาดผู้บริโภคหลักอย่างประเทศจีน การดำเนินงานของแพลตฟอร์ม DurianTradeX ในระยะนำร่องจึงพุ่งเป้าไปที่การส่งเสริมเกษตรกรผู้ค้าส่งทุเรียนไทยคุณภาพสูง และในระยะที่สองจะขยายให้ครอบคลุมผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคในลำดับถัดไป

อ.ต.ก. และ GML ลงนาม MOU หนุน DurianTradeX ยกระดับการส่งออกสินค้าเกษตรไทยคุณภาพสูง
คุณประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คุณประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประธานในพิธีฯ) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินนโยบาย ‘3S’ คือ ‘สร้างความปลอดภัย’ ‘สร้างความมั่นคงทางอาหาร’ และ ‘สร้างความยั่งยืน’ ในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประเทศคู่ค้า และผู้บริโภคชาวต่างชาติ และยังเป็นกลไกสำคัญเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตร ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ ‘Bio-Circular-Green’ Economy หรือ ‘BCG’ นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังมีหน่วยงานที่กำกับ ดูแล และตรวจสอบทั้งห่วงโซ่อุปทาน จนได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ ทางกระทรวงเกษตรฯ พร้อมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มมาใช้ประโยชน์เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรไทยด้านการขยายตลาด และเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรต่อไป

คุณชาญศักดิ์  ชื่นชม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล มัลติโมดัล โลจิสติกส์ จำกัด (GML) (ประธานในพิธีฯ) เปิดเผยว่า ธุรกิจโลจิสติกส์ เป็นหนึ่งในเป้าหมายการขยายธุรกิจใหม่ของ ปตท. เพื่อให้บริการขนส่งสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจร มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมการขนส่งทุกรูปแบบ รวมถึงการบริหารคลังสินค้า ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจโลจิสติกส์ประสบความสำเร็จและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ความร่วมมือระหว่าง อ.ต.ก. GML และ ทุเรียนเทรดเอ็กซ์ ในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสสำคัญในการขยายตลาดให้กับสินค้าเกษตรไทย รวมทั้งเป็นการยืนยันแหล่งที่มาของสินค้าเกษตรคุณภาพ ผ่านแพลตฟอร์ม DurianTradeX ที่นอกจากจะเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าทั่วโลก ยังช่วยส่งเสริมระบบตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ เพิ่มโอกาสให้สินค้าเกษตรไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

อ.ต.ก. และ GML ลงนาม MOU หนุน DurianTradeX ยกระดับการส่งออกสินค้าเกษตรไทยคุณภาพสูง
คุณกิตติภูมิ ชินโสภณทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทุเรียนเทรดเอ็กซ์ จำกัด

คุณกิตติภูมิ ชินโสภณทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทุเรียนเทรดเอ็กซ์ จำกัด เปิดเผยว่า แพลตฟอร์ม DurianTradeX มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตรไทย โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร ตั้งแต่การอำนวยความสะดวกแก่พ่อค้าจากต่างประเทศในการค้นหาเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ การคัดเลือกสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบคุณภาพและแหล่งที่มา ตลอดจนกระบวนการขนส่งศักยภาพสูง

อ.ต.ก. และ GML ลงนาม MOU หนุน DurianTradeX ยกระดับการส่งออกสินค้าเกษตรไทยคุณภาพสูง
คุณปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

คุณปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดเผยว่า จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้มีความพยายามขับเคลื่อนการเปิดตลาดสินค้าเกษตรในต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการเพิ่มโอกาสทางการค้า และขยายช่องทางจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ในฐานะแหล่งกลางในการซื้อขายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสินค้าอื่นๆ พร้อมที่จะผลักดันนโยบายดังกล่าวอย่างเต็มที่ โดย อ.ต.ก. เชื่อมั่นว่าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่มีขึ้นนี้จะสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างสมดุลและมีเสถียรภาพ รวมถึงพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันด้านการเกษตรให้ทัดเทียมหรือก้าวนำคู่แข่ง เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนแก่ภาคการเกษตรไทย

อ.ต.ก. และ GML ลงนาม MOU หนุน DurianTradeX ยกระดับการส่งออกสินค้าเกษตรไทยคุณภาพสูง
คุณไกรยสิทธิ์ อินทรพาณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล มัลติโมดัล โลจิสติกส์ จำกัด (GML)

คุณไกรยสิทธิ์ อินทรพาณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล มัลติโมดัล โลจิสติกส์ จำกัด (GML) เปิดเผยว่า ในฐานะผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรสัญชาติไทยที่มีเครือข่ายครอบคลุมการขนส่งทางราง ทางทะเล ทางบก และทางอากาศ GML มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าจากประเทศไทย โดยปัจจุบัน GML ได้ร่วมมือกับพันธมิตรในการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาค อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สำหรับความร่วมมือระหว่าง อ.ต.ก. GML และ ทุเรียนเทรดเอ็กซ์ ที่มีขึ้นนี้ จะมีการนำองค์ความรู้และศักยภาพของทั้ง 3 องค์กรมาบูรณาการร่วมกัน และหวังอย่างยิ่งว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสนับสนุนให้เกิดการขยายโอกาสทางธุรกิจให้สินค้าเกษตรไทย พร้อมกับขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ความเห็น

edtaro.com © 2024 All rights reserved